Ống nhựa

PP ống mã 07

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 06

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 05

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 04

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 03

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 02

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 01

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềm Quy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

Form đăng ký